گواهینامه ها و افتخارات

پروانه تحقیق و توسعه

لیسانس

گواهی عضویت سندیکای صنعت برق

تاییدیه ها و پروانه های کلید مینیاتوری

تاییدیه ها و پروانه های کنتور هوشمند و دیجیتال

گواهی TUV

گواهینامه های آزمایشگاه

گواهینامه دانش بنیان

تقدیرها