کنتور دیجیتال

کنتورهای دیجیتالی برق تجهیزاتی هستند که به صورت تکفاز یا سه فاز در سیستم های الکتریکی مقدار انرژی الکتریکی مصرف شده را اندازه گیری می‌کند و بر حسب کیلو وات/کیلو وار ساعت نشان می‌دهد

5C7A9165-2-scaled
ذذذذled

کنتور تک فاز دیجیتال

5C7A9165-2-scaled

کنتور دیجیتال